• VTV1 Nhà Gỗ Việt Nam - Gỗ Giang

    Phóng sự VTV1 Nhà Gỗ Việt Nam - Gỗ Giang