• VTV1 - Gỗ Giang

    Phóng sự VTV1 về phương thức sản xuất - Gỗ Giang