• Cải tạo nội thất ủy ban tỉnh Hải Dương

    Cải tạo nội thất ủy ban tỉnh Hải Dương.
    Thi công : Gỗ Giang.
    Hoàn thành : 2013