• Cổng gỗ Lim

    Cổng gỗ
    Chất liệu : Gỗ Lim , Đồng
    Địa Điểm : Lương Thế Vinh , Thành phố Vinh
    Thực hiện : Nhà Gỗ Việt Nam

    Ðính Kèm 68Ðính Kèm 69Ðính Kèm 70Ðính Kèm 71Ðính Kèm 72Ðính Kèm 73Ðính Kèm 75